Download Files
జిల్లా విద్యాశాఖ నుండి విడుదల అయ్యె ప్రతి ఉత్తర్వు Downloads  పేజీలొ మాత్రమే ఉండునని గమనించగలరు.
Sno Subject Lr.No.&Date Download